Aktuality

AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Výňatek z manuálu MŠMT “Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do odvolání“:

Je povolena osobní přítomnost:
• dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

 Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak
neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z  různých tříd.
 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.
 Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Školní družina je otevřena v běžné provozní době pro žáky
1.- 2.ročníku.
Školní jídelna ZŠ je v provozu. 
 

 

AKTUALITY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
 Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
 Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.