Klady malotřídní školy

+ Slabší děti mají možnost absolvovat výklad látky několikrát,děti nadprůměrné mohou pracovat s vyšším ročníkem.


+ Při nízkém počtu dětí ve třídě má každý šanci na individuální přístup učitelky, aktivně pracuje mnohem častěji a delší dobu než ve třídě s třiceti dětmi.


+ Ve třídě, i mezi učitelkou a žáky panují mnohem osobnější vztahy, vytvářejí se citovější vazby,což vyhovuje zejména dětem citlivým, úzkostným, méně vyzrálým, či dětem trpícím rodinnými konflikty.


+ Na malé škole se nevyskytuje šikana, případné náznaky jsou okamžitě podchyceny a řešeny.


+ Na děti nepůsobí negativní vlivy jiné věkové skupiny, které zpracovávají obvykle negativním způsobem.


+ Děti se učí ohleduplnosti,ústupnosti a obětavosti zejména vůči mladším spolužákům a dětem z MŠ, pomáhají jim s přípravou na hodinu, kontrolují práce – sami získávají sebevědomí, pocit důležitosti, zodpovědnosti…


+ Integrované děti netrpí pocitem méněcennosti, jako když jsou zařazeny do speciální třídy, jejich porucha se při odborné nápravě a systematickém působení postupně kompenzuje a dítě plynule přechází do činností běžné výuky .


+ Mnohem snadnější, častější a komplexnější je spolupráce školy a rodiny, která je jedním ze stěžejních předpokladů úspěchů školní docházky.


+ Velký přínos má propojení základní a mateřské školy. Malé děti jsou součástí celého komplexu,znají prostředí své budoucí spolužáky i učitelky.Vidí před sebou cestu,která je čeká,jak se mění nároky a způsob práce. Jejich přechod do první třídy, který je druhým vývojovým mezníkem a obdobím velké zátěže probíhá v naprosté pohodě bez stresových faktorů.To se odráží nejen na školních výsledcích, ale i na vztahu, který si dítě zejména v první třídě na školu vytváří.